Czcionka: A A A
Szukaj:
FAQ - WSZP

1. Od kiedy i na jakiej podstawie prawnej działa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem?

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem działa od 2001 roku na podstawie wpisu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych zgodnie z decyzją 61; MEN nr DSW-3-0145-101/TT/201 z dnia 20.04.2001r pod numerem 63.


2. Czy Uczelnia była weryfikowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA)?

Tak, dwukrotnie, na kierunku socjologia: w roku 2006 oraz w roku 2008.W obydwu przypadkach Uczelnia dostała ocenę „POZYTYWNĄ”


3. Na czym polega unikalny charakter studiów w WSZP?

Naczelną dewizą studiów w WSZP jest „Jedne Studia =Dwa Zawody„ Jest to możliwe dzięki temu, że wciągu dwóch pierwszych lat studenci są kształceni na wybranym kierunku studiów zaś na trzecim roku na wybranej specjalności która w praktyce oznacza naukę konkretnego zawodu.


4. Na jakich kierunkach studiów licencjackich (I stopnia) można studiować w WSZP?

Uczelnia prowadzi studia licencjackie na kierunkach: Socjologia, Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie.


5. Jakie specjalności można studiować w WSZP?

Niezależnie od wybranego wcześnie kierunku studiów, po drugim roku student ma do wyboru, po drugim roku studiów, jedną z poniższych specjalności: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Logistyczne, Zarządzanie Kryzysowe, Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne, Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach, Nowe Media i Komunikacja Społeczna


6. Kiedy wybiera się specjalność? czy już na początku studiów?

Specjalność wybierana jest na drugim roku studiów na czwartym semestrze. Przy zapisie na studia- wybór specjalności jest traktowany jako deklaracja wstępna. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest akces co najmniej 50 kandydatów, a specjalizacji co najmniej 20 kandydatów.


7. Czy wybór specjalności zależy od kierunku studiów?

Nie.Student KAŻDEGO kierunku studiów może wybrać DOWOLNĄ specjalność.


8. Jakie są warunki uruchomienia kierunku studiów?

Warunkiem uruchomienia kierunku studiów jest zgłoszenie się minimum 80 kandydatów. W roku akademickim 2008-9 nie uruchamiamy studiów stacjonarnych (dziennych)


9. Jakie są warunki uruchomienia specjalności ?

Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zgłoszenie się minimum 40 kandydatów.


10. Jak długo trwają studia licencjackie (I stopnia)?

Zarówno studia dzienne jak i zaoczne trwają zasadniczo -3 lata - tj. sześć semestrów. Na niektórych specjalnościach mogą trwać- 7 semestrów.


11. Jaki dyplom uzyskują absolwenci studiów licencjackich ( I stopnia)?

Studia kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Absolwenci otrzymują DWA dyplomy ukończenia studiów: państwowy Dyplom Ukończenia Wyższych Studiów zawodowych, na wybranym kierunku studiów, dyplom WSZP ukończenia studiów na wybranej specjalności Ponadto, absolwent dostaje SUPLEMENT do dyplomu.


12. Czym jest SUPLEMENT do dyplomu?

Suplement w którym znajduje się min. wykaz wszystkich przedmiotów wraz z godzinami które zaliczył absolwent.


13. Czy absolwenci WSZP mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach II stopnia (magisterskich)?

Tak. Uczelnia nie ma samodzielnych uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia i dlatego studia II stopnia – magisterskie organizujewe współpracy z renomowana, uczelnią, Akademią Humanistyczną w Pułtusku. Ponadto nasi licencjaci mogą studiować w innych szkołach wyższych według zasad przyjętych na tych uczelniach.


14. Jakie kierunki studiów magisterskich oferuje AH?

Aktualnie Akademia Humanistyczna we współpracy z WSZP oferuje studia magisterskie nakierunku socjologia. W roku akademickim 2009/10 planujemy uruchomienie studiów na kierunkach politologia oraz filologia polska


15. Jak długo trwają studia II stopnia (magisterskie)?

Zarówno studia dzienne jak i zaoczne trwają 2 lata - tj. cztery semestry.


16. Gdzie odbywają się zajęcia na studiach II stopnia (magisterskie)?

Zajęcia odbywają się w kampusie WSZP na Ursynowie – w budynku Liceum im. L. Kossutha przy ul. Hirszfelda 11.


17. Jaki dyplom uzyskują absolwencipo ukończeniu studiów magisterskich?

Studia kończą się zdobyciem tytułu magistra. Absolwenci otrzymują Dyplom Akademii Humanistycznej w Pułtusku ukończenia studiów magisterskich, na wybranym kierunku i wybranej specjalności. Aktualnie na kierunku Socjologia i specjalnościZarządzanie Personelem.


18. Jak jest rola Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w procesie studiów II stopnia (magisterskich)?

WSZP współtworzy program studiów, zajęcia prowadzą również nasi wykładowcy, tematy prac magisterskich są w dużej mierze kontynuacją prac licencjackich. Ponadto , na bardzo korzystnych warunkach organizacyjnych i finansowychWSZP umożliwia naszym studentom zdobycie dodatkowego dyplomu – studiów podyplomnowych.


19. Ile wynosi czesne i czy można płacić w ratach?

Czesne zarówno na studiach licencjackich (I stopnia) jak i magisterskich (II stopnia) czy wreszcie podyplomowych jest zróżnicowane.Czesne można opłacać jednorazowo, dwukrotnie - czyli semestralnie lub w 8 ratach (4 w jednym semestrze. Wszystkie informacje dotyczące czesnego: jego wysokości, terminów wpłat itp. można znaleźć na stronie OPŁATY.


20. Ile wynosi wpisowe i czy jest to opłata jednorazowa?

Wpisowe na studia I stopnia (licencjackie) wynosi 400 zł a opłata manipulacyjna 100 zł. Są to opłaty jednorazowe przy zapisie na studia.Przy zapisie na studia II stopnia (magisterskie) nasi studenci tych opłat nie wnoszą, płacąc jedynie za rejestrację i wydanie indeksów- 200 zł. Zwolnieni są z tych opłat również w przypadku studiów podyplomowych gdzie dla studentów z zewnątrz, kwoty wynosząodpowiednio: 200 i 100 złotych


21. Czy wpisowe podlega zwrotowi przy wycofaniu dokumentów z Uczelni przed rozpoczęciem zajęć?

Tak, ale tylko do daty podpisania umowy z Uczelnią lub w przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów. Opłata manipulacyjna natomiast jest bezzwrotna.


22. Kiedy najwcześniej można uzyskać zaświadczenie, że jest się studentem Uczelni?

Po podpisaniu umowy i wpłacie minimum jednej raty czesnego.


23. Jakie są warunki przyjęcia na studia?

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wymagane w zależności od rodzaju studiów (I, II stopnia, podyplomowe)dokumenty podane są w dziale REKRUTACJA.


24. Kiedy odbywają się zajęcia na studiach zaocznych (niestacjonarnych)?

Aktualnie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-18.00. (średnio co dwa tygodnie). W roku akademickim 2009-10 planujemy również prowadzenie zajęć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.


25. W jaki sposób są prowadzone zajęcia na studiach w WSZP?

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów , seminariów, konwersatoriów oraz ćwiczeń. Prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej (w kampusie WSZP) jak również w formie nauki na odległość w systemie zwanym distance-learning.


26. Co to jest distance-learning (e-Learning)?

Zajęcia w trybie nauczania na odległość (distance-learning, lub e-Learning) są to zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik elektronicznych: internetu oraz zapisu elektronicznego. Podręczniki, skrypty oraz materiały pomocnicze, przygotowywane są w postaci e-booków i umieszczane na tzw. e-platformie, tzn. na serwerze internetowym do którego studenci mają dostęp zdalny- z komputerów. Zajęcia prowadzone są w trybie asynchronicznym lub synchronicznym. Tryb asynchronicznym to w praktyce nauka własna prowadzona w dowolnym czasie, w oparciu o przygotowane przez WSZP materiały. Zajęcia w trybie synchronicznym są prowadzone z udziałem nauczyciela – a więc wymagają uczestnictwa CAŁEJ grupy w tym samym czasie- choć w różnych miejscach.


27. Czy studenci uczący się w trybie distance learning muszą posiadać komputery?

Jest to zalecane albowiem posiadanie komputera wraz z łączem internetowym ułatwia planowanie sobie zajęć. Tym nie mniej, studentom nie posiadającym dostępu do komputera, uczelnia umożliwia prowadzenie zajęć we własnych salach komputerowych oraz w e-czytelni naszej biblioteki.


28. Jakie wymagania muszą spełniać komputery do nauki distance-learning?

W zasadzie im mocniejszy (szybszy) tym lepiej. Ogólnie można powiedzieć, że te wymagania spełnia komputer przygotowany do pracy w internecie oraz do współpracy z multimediami.


29. Czy w programie studiów jest matematyka?

W zależności od kierunku studiów. Na Socjologii i Bezpieczeństwie Narodowym, matematyki nie ma. Na zarządzaniu- jest .


30. Czy studenci Szkoły mają takie same prawa jak studenci uczelni państwowych?

Tak. Są to następujące prawa: prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju, w placówkach posiadających zawarte umowy z NFZ, prawo do odroczenia służby wojskowej, prawo do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, studenci do ukończenia 26 roku życia - prawo do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego: autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - 49% ulgi na podstawie biletów imiennych miesięcznych; kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych - 49% na podstawie imiennych biletów miesięcznych; kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych - 37% na podstawie biletów jednorazowych. studenci którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia - prawo do pożyczek i kredytów studenckich udzielanych przez banki; studenci studiów dziennych i zaocznych - prawo do świadczeń pomocy materialnej (stypendiów)ze środków budżetu państwa.


31. Jakich języków obcych można się uczyć w Szkole i czy można rozpocząć naukę od podstaw?

Studenci mogą uczyć się j. angielskiego lub, jeżeli zbierze się grupa osób zainteresowanych, innego języka, np. niemieckiego lub francuskiego. Naukę można rozpocząć od podstaw - na podstawie odpowiednich testów na początku roku akademickiego studenci są kwalifikowani do odpowiednich grup językowych.


32. Czy w szkole funkcjonuje system stypendialny?

Tak, studenci studiów dziennych i zaocznych mogą się ubiegać o stypendium socjalne, naukowe lub zapomogę.


33. Czy studenci muszą odbywać praktyki zawodowe?

Tak, studenci studiów muszą zaliczyć praktyki zawodowe. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Długość okresu praktyk oraz warunki ich odbywania zależą od kierunku studiów i standardu jakości kształcenia. Studenci studiów niestacjonarnych mogą mieć zaliczone praktyki w przypadku pracy na stanowiskach i w działach odpowiadających danemu kierunkowi studiów.


34. Jakie materiały otrzymuje student studiujący tradycyjnie- tj na studiach dziennych lub stacjonarnych zaocznych?

Student ma prawo do otrzymania bezpłatnie pomocniczych materiałów dydaktycznych umieszczanych na platformie e-learningowej. Wszelkie broszury, skrypty itp. - tj. opracowania drukowane - o większej ilości stron - dostarczane są studentom odpłatnie.