Czcionka: A A A
Szukaj:
Jak uczymy

E-NAUKA Nauczanie hybrydowe (blended learning)

Kształcenie przez Internet nie ma wyprzeć nauczania tradycyjnego a wręcz przeciwnie ma je wzbogacać i uzupełniać, stąd idea nauczania hybrydowego. Praktyka różnych wdrożeń systemów e-learningowych na świecie i w kraju wskazuje, że największą skuteczność wprowadzania takich projektów osiąga się poprzez stopniowe wdrażanie Internetu jako formy komunikacji i przekazywania wiedzy studentom. Najczęściej hybryda sprowadza się do tego, że część zagadnień w obrębie tego samego przedmiotu studenci-słuchacze realizują samodzielnie za pomocą Internetu a pozostałą część w formie zbliżonej do nauki tradycyjnej w trakcie zajęć on-line. Dzięki temu np. uzupełnia się różnice programowe pomiędzy studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU E-LEARNING WIRTUALNEJ AKADEMII ZARZĄDZANIA PERSONELEM
System e-learning WAZP został zaprojektowany w taki sposób, aby być odzwierciedleniem zawartości, struktury i wymagań stacjonarnego programu nauczania przy jednoczesnym, pełnym wykorzystaniu techniki informacyjnej, która jest w pełni podporządkowana dydaktyce.

Dzięki najnowszym rozwiązaniom informatycznym nauczanie nie powinno ograniczać się tylko do publikacji materiałów w formie elektronicznej na specjalnie przygotowanej stronie i do ewentualnego kontaktu e-mailowego, ale powinno być rozbudowane o narzędzia i elementy pełniące funkcję opieki i motywacji osób uczących się zdalnie. Dzięki podporządkowaniu technik multimedialnych metodyce nauczania zostały osiągnięte nowe warunki nauczania:
 • przekazywana wiedza ma charakter bardziej zindywidualizowany;
 • termin „uczenia się” jest bardziej dopasowany do potrzeb studentów i słuchaczy;
 • miejsce uczenia się jest prawie całkowicie dowolne;
 • model zajęć jest ukierunkowany na aktywne uczestnictwo;
 • dominującą jednostką w procesie edukacji stał się student/słuchacz;
 • podstawowe źródła informacji mają postać elektroniczną w formie stron www, animacji, plików dźwiękowych oraz filmów pomagających lepiej zrozumieć omawiane problemy;
 • studenci/słuchacze przyzwyczajają się do większej samodyscypliny oraz są lepiej motywowani do samokształcenia;
 • możliwość nieograniczonej dyskusji z innymi studentami i słuchaczami także pod nadzorem nauczycieli akademickich;
 • zwiększenie indywidualnej opieki i konsultacji ze strony kadry akademickiej.

System e-learning WAZP jest systemem mieszanym asynchroniczno-synchronicznym, co czyni go systemem wzorcowym i skutecznym. Zawiera wszystkie zalety systemu asynchronicznego (nauka odbywa się w dowolnym i dogodnym dla studenta czasie) takie jak: dostosowanie czasu nauki do potrzeb i możliwości studenta słuchacza, możliwość głębszego zastanowienia się i przemyślenia analizowanych problemów. Natomiast dzięki zaletom systemu synchronicznego (zajęcia „na żywo”) niweluje niepożądane skutki asynchroniczności, czyli alienację uczących się i brak dostatecznej motywacji do systematycznej nauki.

NIEPOWTARZALNOŚĆ OFERTY WAZP

E-learning w Wirtualnej Akademii Zarządzania Personelem dostosowaliśmy do potrzeb i oczekiwań naszych studentów i słuchaczy w oparciu o unikatowy, komplementarny program nauczania, w którym uwzględniono następujące elementy:

 1. metodyka zdalnego nauczania wspierana przez klasyczne formy kształcenia;
 2. możliwość rezerwacji i udziału studentów e-learningowych w zajęciach tradycyjnych, odbywających się w siedzibie Uczelni;
 3. przygotowanie materiałów do nauczania przez Internet i pomocy naukowych koherentnych z nimi, wykorzystywanych w czasie zajęć klasycznych;
 4. platforma zdalnego nauczania;
 5. profesjonalna obsługa informatyczna, organizacyjna i logistyczna wymienionych wyżej trzech elementów.

Połączenie wszystkich tych elementów składa się na spójny model, w którym płynnie przebiega proces kształcenia. Zasadniczym celem kształcenia komplementarnego studentów jest nie tylko przekazanie studentom-słuchaczom teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim taka ich aktywizacja, która narzucać będzie nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia sposób oraz intensywność ich działań dydaktycznych.

Internetowa część kształcenia to nauka myślenia, rozumienia i wnioskowania. W kształceniu na odległość student-słuchacz musi wyobrazić sobie, jak wykonać daną czynność albo jak zasymulować jej realizację. Dodatkowym celem, jaki osiąga się w tej formie nauczania jest umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy wymieniają swoje poglądy za pomocą poczty elektronicznej, forów dyskusyjnych lub biorą udział w dyskusji na żywo (chat), wspólnie rozwiązują przydzielone im problemy, angażują się w pracę, co w znaczący sposób wpływa na jej jakość. Niezwykle ważne jest także, by w procesie kształcenia student potrafił wykorzystywać technologie informacyjne w taki sposób, aby pomagały mu one w codziennej pracy i życiu.
Kolejnym celem studiów zdalnych jest nauczenie studentów korzystania z zasobów sieciowych. Znajdowanie i klasyfikowanie znalezionych podczas nauki informacji ma znaczenie nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla ich przyszłych współpracowników, pracodawców itp. Klasyczne kształcenie winno uzupełniać nabytą podczas nauki zdalnej wiedzę i umiejętności. Dla wszystkich tych studentów-słuchaczy, którzy nigdy dotąd nie mieli styczności z platformą zdalnego nauczania organizujemy przed rozpoczęciem nauki w trybie zdalnym spotkanie-szkolenie inicjacyjne. Służy ono wyrównaniu poziomu umiejętności uczestników w zakresie korzystania z komputera oraz szkoleniu z nauczania zdalnego w tym: posługiwania się platformą, a także wprowadzenia do zagadnień nauczanych w trakcie przyjętego kształcenia.
Pozostałe, przewidziane w programie i w toku studiów zajęcia dydaktyczne, mają formę ćwiczeń i wykładów, a ich celem jest wymiana doświadczeń i praktyczny trening zdobytych w trakcie kształcenia on-line umiejętności. Na tym poziomie niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na fakt iż, efektywność szkolenia klasycznego i pracy podczas niego zależy od dobrego przepływu informacji i skorelowania ich z informacjami zdobytymi podczas nauki na platformie zdalnego nauczania. Ponadto w czasie tym następuje wyrobienie nawyku ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności.
E-learning stwarza szansę jednoczesnej, hierarchicznej organizacji nauki i tworzy bardziej złożoną strukturę organizacji przyswajania wiedzy. Połączenie tego modelu z nauczaniem przez działanie w czasie zajęć on line (synchronicznych) pozwala na indywidualizację zdobywania wiedzy. Ponadto funkcjonalność narzędzi informatycznych, a także dodatkowe założenia metodyczne ułatwiają orientację w obrębie procesu nauczania i sprawiają, iż treści dydaktyczne oraz ich struktura są przejrzyste i łatwe do zrozumienia.
Kształcenie na odległość za pomocą Internetu jest formą i metodą nauczania skuteczną szczególnie na poziomie wyższym. Forma ta służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz edukacji przez całe życie a więc realizacji najważniejszych postulatów Unii Europejskiej. Istotą jest wykorzystywanie narzędzi informatycznych w połączeniu z bogatym dorobkiem nauczania tradycyjnego przy odpowiednim obopólnym dostosowaniu do celu jaki chcemy osiągnąć.
Istotnym i wyróżniającym WAZP od innych podmiotów oferujących studia przez Internet elementem jest możliwość udziału naszych studentów e-learningowych w tradycyjnych zajęciach, które odbywają się w czasie sobotnio - niedzielnych w siedzibie Uczelni. Każdy student może za pośrednictwem specjalnej aplikacji na e-platformie dokonać rezerwacji miejsca na wybranych przez siebie zajęciach, by w konsekwencji wziąć w nich udział. Niekiedy (a jest to spowodowane specyfiką niektórych zajęć) ilość miejsc jest ograniczona.
Podkreślenia wymaga fakt, że nauczanie przez Internet nie ma ambicji wyparcia nauczania tradycyjnego czy też w dużym stopniu ograniczenia jego roli. Stanowi jednak jego rozwinięcie oraz dobre uzupełnienie, wspierając społeczeństwo w procesie ciągłego doskonalenia i pozyskiwania nowej wiedzy. Daje szanse na pozyskanie wiedzy osobom, które do tej pory nie miały takiej możliwości bądź były one utrudnione np. osobom z terenów wiejskich lub oddalonych od głównych centrów edukacji oraz dla niepełnosprawnych.