Czcionka: A A A
Szukaj:
Akty prawne

Uregulowania prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  1. Kwestia prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uregulowana jest w art. 164 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami):
    Art. 164
    […]
    • 3. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    • 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzone zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzględniające zapewnienie przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach.
  2. Zgodnie z postanowieniami art. 164 ust. 4, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 25 września 2007 r. Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zmianami).