Czcionka: A A A
Szukaj:
Władze

Władze WSZP
Nadzór nad Uczelnią z mocy Ustawy sprawuje ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego. W zakresie określonym w Ustawie i Statucie nadzór sprawuje Założyciel.
Organami jednoosobowymi Uczelni są:

 • Rektor
 • Kanclerz

Organem kolegialnym uczelni jest Senat.
Organem doradczym Uczelni i jej założyciela jest Konwent.

REKTOR
Rektorem Wyższej szkoły Zarządzania Personelem jest dr inż. Tadeusz Szmidtka .
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem kieruje Uczelnią i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników dydaktycznych szkoły i studentów. Do kompetencji Rektora należy min.:
 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności Szkoły z przepisami ustawy i Statutu,
 • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników Szkoły,
 • podejmowanie decyzji w sprawach studentów,KANCLERZ - ZAŁOŻYCIEL
Założycielem Szkoły jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością "Zarządzanie Personelem. Prezesem Zarządu Spółki jest inż. Janusz Przepiórski
Zgodnie z regulacjami prawnymi oraz postanowieniami Statutu uczelni, założyciel:
 • powołuje rektora i kanclerza,
 • nakłada na szkołę obowiązek realizacji określonych zadań badawczo-naukowych oraz dydaktycznych,
 • składa wnioski o powołanie nowych kierunków i specjalności,KWESTOR- WICEKANCLERZ
Kwestorem WSZP a jednocześnie wicekanclerzem, pierwszym zastępcą kanclerza jest mgr Benedykt Ambroziak.
Kanclerz kieruje administracją Szkoły, zarządza gospodarką finansową Szkoły oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia. Do kompetencji Kanclerza należy min.
 • zawieranie umów o pracę
 • reprezentowanie szkoły w sprawach finansowych i administracyjnych
 • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i efektywnego wykorzystania majątku Szkoły,PROREKTOR
Zastępcą Rektora WSZP ds. rozwoju jest Prorektor mgr Marek Przepiórski.PROREKTOR DS. STUDENCKICH
Prorektorem ds. studenckich jest mgr Iwona CentkaPROREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH
P.o. Prorektora ds. Dydaktycznych - mgr Danuta Pietraszkiewicz .DYREKTOR INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO
p.o. dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego jest prof. Marian KowalewskiAndrzej Ziemski WSZP DYREKTOR INSTYTUTU NOWYCH MEDIÓW
Dyrektorem Instytutu Animacji i Nowych Mediów jest mgr Andrzej Ziemski,


SENAT
Senat jest kolegialnym organem Szkoły.
W skład senatu obecnej kadencji wchodzą:
Z prawem głosu:
1. dr inż. Tadeusz Szmidtka, Rektor, przewodniczy obradom Senatu
2. inż. Janusz Przepiórski, Kanclerz / Założyciel
3. mgr Iwona Centka, Prorektor ds. Studenckich
4. mgr inż. Marek Przepiórski, Prorektor ds. Rozwoju
5. dr hab. inż. prof. Marian Kowalewski, przedstawiciel Założyciela w Senacie
6. mgr Benedykt Ambroziak, Wicekanclerz, przedstawiciel Założyciela w Senacie
7. dr Adam Kołodziejczyk, przedstawiciel nauczycieli akademickich WSZP
8. dr Leszek Zakrzewski, przedstawiciel nauczycieli akademickich WSZP
9. mgr Magda Wyrzykowska, przedstawiciel pracowników WSZP niebędących nauczycielami akademickimi
10.mgr Danuta Pietraszkiewicz, przedstawiciel pracowników WSZP niebędących nauczycielami akademickimi
11. Agata Zygmunt,Samorząd Studencki
11. Artur Szopa, Samorząd Studencki

Do kompetencji Senatu należy m. in.:
 • ocenianie działalności dydaktycznej, badawczej i naukowej jednostek organizacyjnych Szkoły,
 • uchwalanie i opiniowanie istotnych aktów prawnych szkoły,
 • nadzór nad statutową działalnością szkoły,
 • opiniowanie w sprawie kierunków i specjalności
 • uchwalanie i opiniowanie w istotnych sprawach kadrowych