Czcionka: A A A
Szukaj:
Aktualności
2013.10.24 12:09
Studia „na próbę”
Nie wiesz jaką uczelnię wybrać ? Studiuj „na próbę” w WSZP !

+ Nie wiesz czy warto studiować w WSZP (Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem) ?
+ Nie masz przekonania co do wysokiej jakości studiów w naszej uczelni?
+ Zapraszamy do „studiowania na próbę” w charakterze tzw. „WOLNEGO SŁUCHACZA”
+ Odbywanie studiów w charakterze wolnego słuchacza jest NIEODPŁATNE !!
+ Studia w charakterze „WOLNEGO SŁUCHACZA” trwają 1 SEMESTR.
+ Oferta studiów w charakterze „WOLNEGO SŁUCHACZA” dotyczy studiów licencjackich (zaoczne i e-learningowe) oraz magisterskich (zaoczne).

Jak wygląda procedura uzyskania statusu „WOLNEGO SŁUCHACZA” ?

+ Decyzje o tym, czy chcesz rozpocząć studia w charakterze WOLNEGO SŁUCHACZA podejmujesz w trakcie procesu rekrutacji, wybierając w ankiecie rekrutacyjnej opcje „WOLNEGO SŁUCHACZA”
+ Wybierając tę opcję, zapisujesz się na studia BEZ JAKICHKOLWIEK OPŁAT.
+ Decyzję o tym czy wybrać studia w WSZP, podejmujesz po zaliczeniu I semestru studiów, czyli po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, a przed przystąpieniem do wymaganych egzaminów.
+ Opłatę czesnego za ten semestr, (a jeśli chcesz być zwolnionym ze wszystkich opłat wstępnych –za cały I rok studiów) uiszczasz dopiero w przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu studiów w WSZP, PRZED przystąpieniem do egzaminów końcowych tego semestru.
+ Po zaliczeniu pierwszego semestru oraz wniesieniu stosownych opłat „WOLNY SŁUCHACZ” zostaje wpisany do rejestru studentów, składa ślubowanie i nabywa wszystkie prawa studenta wynikające ze statutu uczelni oraz regulaminu studiów.

Co to znaczy studiować jako „WOLNY SŁUCHACZ” ?

Wolny słuchacz , to osoba która:

+ ukończyła szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości (maturalne)
+ uzyskała zgodę władz uczelni na:
uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych,
korzystanie z pracowni, laboratoriów, pomocy naukowych, bibliotek i innych pomieszczeń oraz urządzeń uczelni,
zaliczanie przedmiotów

Wolny słuchacz, nie posiada pełnych uprawnień, które mają regularni studenci:

+ nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu,
+ potwierdzenie zdanych egzaminów i zaliczeń uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez dziekanat ( a nie w i indeksie)
+ nie ma prawa do:
- świadczeń z funduszu pomocy materialnej (stypendium),
- do korzystania ze świadczeń akademickiej służby zdrowia,
- do ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Wolnego słuchacza obowiązuje taki sam jak studenta tok studiów, jednak bez prawa do:

+ powtarzania semestru,
+ warunkowego wpisu na podjęcie studiów na semestrze następnym,
+wznowienia studiów,
+studiowania według indywidualnego planu i programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów,
+urlopów długoterminowych w ciągu roku akademickiego.

ZAPISZ SIĘ TERAZ !!!




« wróć